Bron: www.bndestem.nl

 

Beekdalen gaan fors op de schop

 

 

image006

 

Chaamse Beek bij Ulvenhout

(Foto: Kees Wittenbols – 28 augustus 2008)

 

BREDA - Het Waterschap Brabantse Delta gaat samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de stroomgebieden van de Chaamse Beek, ‘t Merkske en de Bremer herstellen. Dat betekent dat er zo’n tweehonderdduizend kubieke meter grond verplaatst gaat worden. Het waterschap waarschuwt er alvast voor dat er gedurende de werkzaamheden heel wat zware transporten op de wegen rond de beken verwacht kan worden. De grootschalige grondverplaatsing is nodig om het water in de beekdalen te kunnen bergen, vennen te herstellen, waterlopen te verbreden en om nieuwe poelen aan te leggen. Het werk duurt naar verwachting tot november 2010.

 

Het waterschap realiseert daarmee ecologische verbindingszones, een aantal natte natuurparels en bestrijdt verdroging door de aanleg van waterbergingen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen van zogenaamde “knijpstuwen,” het aanbrengen van faunaduikers, de aanleg van moerasstroken en waterbergingen, het aanbrengen van beplantingen en het inzaaien van terreinen. Het vasthouden van water in het gebied van de Chaamse Beek, ‘t Merkske en de Bremer is een belangrijke prioriteit voor de organisaties die zich met de werkzaamheden bezighouden. Daarom worden er in de drie gebieden meer dan tachtig knijpstuwen aangelegd. Dit is volgens het waterschap uniek in Nederland. De stuwen worden geplaatst in overleg met de agrariërs die het aanpalende land bebouwen of op een andere manier in gebuik hebben. Ze worden geplaatst in de bovenlopen van de beken, om zoveel mogelijk water zo hoog mogelijk in het afwateringsgebied langer vast te kunnen houden.

 

Het doel is om de hoger gelegen gebieden natter te krijgen en de te snelle afvoer van overtollig water te beperken. Met behulp van de tachtig stuwen kan de waterafvoer beter worden geregeld en kan wateroverlast verderop stroomafwaarts worden verminderd. Naast het waterbeheer is ook de bescherming van planten en dieren een goede reden voor het waterschap te gaan met de beken onder Breda. Van alle beschermde diersoorten in het gebied is bekend wanneer ze zich voortplanten. Er is een protocol ontwikkeld dat aansluit bij de Flora en Fauna–wet en de aannemers hebben de planning aangepast op dat protocol. De wet bepaalt waar wel of niet gewerkt kan worden. Hierdoor kan het gebeuren dat het werk lokaal tijdelijk stil komt te liggen en na de zomer weer verder gaat.

 

 

 

Zie ook:

 

Ulvenhout in beeld

 

 

23 maart 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN