Bron: www.bndestem.nl

 

“Elk schoolkind

in zijn eigen omgeving houden”

 

 

 

In 2011 krijgen scholen te maken met Passend onderwijs. Wat is dat?

 

 

 

“Passend onderwijs in relatie tot de zorgplicht. Dat betekent dat schoolbesturen straks verantwoordelijk zijn om een onderwijsaanbod te verzorgen voor leerlingen die door ouders worden aangemeld aan een school. Ook aan leerlingen met specifieke zorgaandacht. Kun je die zorg als specifieke school niet bieden, dan zoek je die in je eigen organisatie of in de samenwerking met andere schoolbesturen. Vandaar ook dat we als huidig samenwerkingsverband Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert vanaf 2011 samenwerken met Breda en Oosterhout. Dat betekent een samenwerking van zo’n tweehonderd scholen: 155 van het reguliere basisonderwijs, vijf scholen van Speciaal Basis Onderwijs, 26 scholen voor voortgezet onderwijs en acht REC-scholen, oftewel Regionale Expertise Centra. De intentieverklaring om in deze regio samen passend onderwijs aan te bieden, gaat nu naar de betrokken besturen en daarna gaan we aan de slag met het plan-van-aanpak. Het ministerie trekt er extra geld voor uit en door samenwerking kun je middelen ook efficiënter besteden.”

 

Hoe moeten we die zorg zien?

 

“Heel breed. Als je een kind in een rolstoel op school krijgt, is het voor iedereen duidelijk: een rolstoellift, geen drempels. Maar er zijn ook kinderen die leerproblemen hebben of gedragsstoornissen. En vergeet hoogbegaafde kinderen niet, ook die hebben aparte zorg nodig. Op dit moment is daarvoor in eerste instantie de eigen leerkracht. Ook hebben we interne zorgbegeleiding, externe schoolbegeleiding en de expertise van het Speciaal Basis Onderwijs, het SBO of ambulante begeleiding van uit REC scholen. Als dat allemaal niet werkt, bekijkt het zorgteam van de school samen met de ouders of het kind naar het SBO gaat of naar een REC-school. Vanaf 2011 proberen we een deel van de kinderen, dat nu nog een verwijzing naar een speciale school krijgt, toch op de eigen school te houden. We willen het kind in de eigen omgeving houden, kinderen met een handicap zoveel mogelijk laten integreren en ook de vrij grote wachtlijst van REC-scholen, met name waar het gaat om kinderen met gedragsproblemen, te verkleinen. Natuurlijk heeft niet elke school apart alle expertise in huis. Daarvoor is die uitgebreide samenwerking. Die begint al op de peuterspeelzaal en kinderdagopvang en gaat door tot en met het voortgezet onderwijs. Dat zoekt weer samenwerking met bijvoorbeeld mbo.”

 

Zijn er nog ‘gewone’ kinderen?

 

“Ha, natuurlijk. Het overgrote deel van de kinderen, gelukkig wel. Daarom ook moeten we erop letten dat ook het gewone kind alle aandacht krijgt én goed onderwijs. Maar het is nu eenmaal zo dat speciale zaken altijd meer aandacht krijgen en dat geldt ook voor kinderen met een zorgindicatie. Een leerkracht kan dat niet alleen behappen. Daarom ook zoeken we niet alleen de samenwerking met andere scholen en deskundigen, maar moeten ook in de klas zelf meer ‘handen’ komen, zoals onderwijsassistenten, ondersteuning van interne begeleiders en ook de deskundigheid van het schoolteam dienen we extra te bevorderen.”

 

En de ouders?

 

“Voor hen komt er één loket waar ze hun kind kunnen aanmelden, om te onderzoeken welke vorm van passend onderwijs het beste is. Nu worden ze nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Daarnaast moet er dan ook een ouderplatform in de regio komen. Over het algemeen hebben we een goede samenwerking met ouders. Alles moet in het belang van het kind zijn. Maar natuurlijk zijn er wel eens problemen, vooral wanneer jouw kind al een aantal jaren op een reguliere basisschool zit en dan te horen krijgt dat het naar een speciale school moet.”

 

Hoe groot is het aantal kinderen dat speciale zorg nodig heeft?

 

“Dat is heel moeilijk in te schatten, want alleen al in Etten-Leur is er per wijk een heel groot verschil. Dat heeft te maken met onder meer de samenstelling van de wijkpopulatie. Nee, ik heb het expliciet níet over kinderen van allochtone ouders. Die factor telt ook niet meer mee in de weging voor extra faciliteiten. Het gaat vooral om het opleidingsniveau van de ouders en om de taalachterstand van een kind.”

 

Heeft de brede school een rol?

 

“Zeker, daarom ook moet er op termijn in elke wijk een brede school zijn. Daar willen we alle onderwijs, alle vormen van kinderopvang en zorg bundelen. Als het Onderwijs- en Zorgcentrum ín de brede school zit, stapt een ouder daar ook gemakkelijker binnen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Jacques van Oers

 

Jacques van Oers (59) was 29 jaar werkzaam als directeur basisonderwijs in de binnenstad van Rotterdam. Sinds 2001 is hij werkzaam bij de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur en ziet hij als algemeen directeur/bestuurder allerlei veranderingen in het onderwijs op zich af komen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zie ook:

 

Etten in beeld

Leur in beeld

Rijsbergen in beeld

Zundert in beeld

Oosterhout in beeld

 

 

2 april 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count