Bron: www.bndestem.nl

 

Evenementen zijn ‘smeerolie’

voor de stad

 

 

Evenementen brengen mensen samen die iets moois organiseren,

profileren de stad als een aantrekkelijke plaats en stimuleren

het lokale toerisme, dus de lokale economie.

 

 

De gemeente steunt de organisatoren van evenementen, bijvoorbeeld met geld. Maar dat gebeurt niet erg objectief. Bovendien hebben de organisatoren last van regels en een gebrekkige dienstverlening door de gemeente. Tijd voor een duidelijk beleid en heldere spelregels! Maar het college van B en W treuzelt. Begin 2007 hebben de PvdA en andere partijen in de commissie Onderwijs en Economie gesprekken gehad met organisatoren van evenementen. Het was de bedoeling dat die gesprekken zouden leiden tot input voor een helder en stimulerend evenementenbeleid dat rekening houdt met Bredanaars die evenementen organiseren. Het college beloofde toen met een voorstel te komen en het lijkt erop dat dit in januari volgend jaar gebeurt. De PvdA dringt aan op duidelijk beleid. We ergeren ons namelijk enorm aan twee zaken uit het huidige evenementenbeleid.

 

In de eerste plaats ergeren we ons aan het gebrek aan objectiviteit in de toekenning van financiële middelen aan evenementen. In de tweede plaats ergeren we ons aan de gemeentelijke dienstverlening die niet lijkt aan te sluiten bij de complexe wereld waarin evenementorganisatoren vandaag de dag verkeren. De belangrijkste doelstelling van het evenementenbeleid is volgens ons het bevorderen van de sociale cohesie in de stad. Direct daarna komt het stimuleren van toerisme. Breda moet wat ons betreft een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod hebben voor zijn inwoners. Een financieringskader moet hier dan ook op gericht zijn. Het is van belang dat de gemeente open staat voor nieuwe initiatieven uit de stad. Nu staat meestal al wel vast wie financiële ondersteuning krijgt en wie niet. Dit kan anders, hebben we in een bezoek aan de gemeente Tilburg geleerd. Hier beoordeelt een onafhankelijke commissie van deskundigen de aanvragen. Soms wordt een eenmalig bedrag toegekend en soms een structurelere financiële bijdrage als dat voor de continuïteit van het evenement van belang is. Hierdoor hebben evenementen met een duidelijke meerwaarde zekerheid over de gemeentelijke financiële bijdrage en nieuwe evenementen een kans om zich te bewijzen. Een meerderheid van de raadscommissie Onderwijs en Economie stond hier tijdens het kaderstellende debat in 2007 positief tegenover of vond dit in elk geval de moeite van het onderzoeken waard. Wethouder Aarts, tijdelijk verantwoordelijk voor het evenementenbeleid, kan vanuit haar Tilburgse ervaring vast veel voor Breda betekenen!

 

Het belangrijk punt van ergernis is de dienstverlening van de gemeente aan organisatoren van evenementen. Er zijn wel verbeteringen, maar nog steeds krijgen we signalen van teleurgestelde organisatoren hierover. Als een Bredanaar een goed idee heeft, moet hij goed bekend zijn met de vele regels. Hij moet deskundigheid hebben om zijn idee om te toveren in een soort ondernemingsplan en hij moet ook nog eens een goed ontwikkeld (politiek) netwerk hebben om het evenement financieel van de grond te krijgen. Daarnaast is er volop administratieve ballast. Op dit punt zijn sterke verbeteringen nodig om mensen gemotiveerd te houden, stelden wij al tijdens het kader stellend debat. Wij suggereerden toen ook het onderwijs hier intensief bij te betrekken. Inmiddels heeft Maver (exploitant van de evenementenhal op de Bavelse Berg) een convenant gesloten met de Bredase onderwijsinstellingen voor samenwerking. Zo zullen uit elk leerjaar een groot aantal studenten van ROC en NHTV stage lopen bij de Bavelse Berg. Wellicht kunnen zij ook een bijdrage leveren in het verbeteren van de dienstverlening. Zij hebben hier immers de kennis en capaciteit voor. De moeite van het overwegen waard!

 

Wij verwachten dat het college niet langer treuzelt en in januari 2009 met een vernieuwende uitwerking van het evenementenbeleid komt. De Bredase vrijwilliger en organisator van evenementen verdienen een goede ondersteuning en de stad Breda verdient een vernieuwend en inspirerend aanbod van evenementen. Want evenementen zijn ‘smeerolie’ van de stad! Richard Blankenstein is lid van de gemeenteraad van Breda voor de PvdA en woordvoerder evenementenbeleid.

 

 

23 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN