KERSTMIS - PASEN - PINKSTEREN

 

Rondom de zogenaamde hoogtijdagen van de

meeste christelijke kerken wordt er wat aangerotzooid!

 

 

Kerken worden alom geconfronteerd met een teruglopend ledental en soms massale afval. Enkele kerken en groeperingen overigens niet te na gesproken, die groeien als kool. Maar we hebben het hier dan over de zogenaamde grote kerken: de Rooms-katholieke kerk, de Anglicaanse kerk, de Lutherse kerk, de Hervormde kerk enzovoorts.

 

Kerkgemeenschappen die zich allemaal hebben geconformeerd aan gebruiken en feesten die niets, maar dan ook niets meer met datgene te maken hebben waar ze zich aan zouden moeten conformeren, namelijk: het onversneden woord der waarheid, wat te vinden is in de niet-vertaalde versie van wat wij nu noemen de Bijbel. De niet-vertaalde versie zeg ik uitdrukkelijk, want ook en juist met vertalingen kun je de waarheid een groot geweld aandoen en dat wordt dan ook helaas in grote mate ‘mét de zegen der kerken’ volop gepraktiseerd. Mede daardoor en daarom vind ik het al niet gek dat die machtsinstituten leeglopen en ik zal er dan ook geen traan om laten. Wat overigens niet wegneemt, dat u mij wél degelijk als een gelovige mag zien, maar zeker niet als lidmaat van een geïnstitutionaliseerde kerk. In dit geval zal ik mij beperken tot het zogenaamde Paasfeest. Wat voor de meeste mensen heden ten dage niet meer is dan een lang vrij weekend, zoveel mogelijk eieren eten, zodat je er puistjes van krijgt en natuurlijk het verplichte bezoek aan ouders, respectievelijk schoonouders of bij gebrek daaraan en vanwege het slechte weer, dan maar een meubelboulevard ‘pikken.’

 

Om te beginnen is Pasen in onze regionen niks meer dan een heel oud Germaans lentefeest. Een feest van nieuw leven wat gesymboliseerd wordt door eieren. Een oeroud gebruik, wat met name de kerken, dan maar min of meer en noodgedwongen geïncorporeerd hebben. Maar zoals dat gaat met dit soort zaken, na verloop van tijd gaat datgene wat je aan de waarheid toevoegt de boventoon voeren en wordt de werkelijke betekenis en de echte waarheid verdrongen. Zo is de Kerstman heer en meester van wat dan mag heten kerstmis te zijn en zijn kompaan, de Paashaas, is dat inmiddels van wat dan Pasen zou moeten heten. Het is zoals met gist wat je aan het brood toevoegt. Veel lucht en weinig echt brood! Dan is Pasen sowieso geen echt christelijk feest! Het is een Joods feest, het zogenaamde Pascha-feest, waarbij de Israëlieten (nu alleen nog de Joden, maar deze nuance is voor de fijnproevers) herdachten dat zij als volk bevrijd werden uit de slavernij van het toenmalige Egypte.

 

Het was dié tijd van het jaar volgens de Joodse kalender: de maand Nissan of Aviv, dat Jezus gevangen genomen werd en korte tijd later ter dood gebracht werd door middel van kruisiging aan een hout. De vraag is, wanneer heeft dat dan exact plaatsgevonden? Want de Bijbel zegt en ook de zogenaamde kerkelijke leer stelt, maar in de praktijk loochent: dat Hij drie dagen en drie nachten dood was alvorens Hij opstond uit de dood. Een kinderlijk simpel rekensommetje leert ons al dat áls Hij op de Goede vrijdag stierf en op zondag (de 1e dag der week) opstond, dat dit gegeven alleen al van geen kant klopt. We zullen de Bijbel toch echt beter moeten lezen om de waarheid te ontdekken en daar staat: weliswaar met afgeleide waarheid, dat de kruisiging plaats vond op de 14e Nissan, dé dag dat het zogenaamde Pascha moest worden geslacht (het lam). Toen Jezus om omstreeks drie uur in de middag stierf moest er haast worden gemaakt met balseming én begrafenis, omdat rond zes uur het feest van Pascha begon! Dit was echter nog op een wat wij nu noemen: DONDERDAG!

 

De VRIJDAG, de 1e dag van het feest, de 15e Nissan, gold als een sabbat waarop men op dus geen werk mocht verrichten. In de avond, dus na afloop van de sabbat laat Pilatus een wacht plaatsen bij Jezus’ graf. De ZATERDAG was wederom een sabbat, een reguliere ditmaal en na afloop van dié sabbat in de avonduren dus, kochten een paar vrouwen specerijen en mirre om daarmede de volgende dag Jezus’ lichaam te zalven. De ZONDAG (de 1e dag der nieuwe week), de 17e Nissan bleek dat al overbodig te zijn want Hij, Jezus was al opgestaan.

 

Vragen: Hoezo werd Jezus gekruisigd op de 14e Nissan? De 14e Nissan is de dag dat het lam van het Pascha geslacht moest worden (zie Lev. 23:5). De dan komende dag, de 15e Nissan begon het feest van Pascha! Een dag waarop zeer beslist niet gewerkt mocht worden volgens de Joodse wet (zie Lev. 23:6-7). De kruisiging én de begrafenis moesten dus beslist achter de rug zijn als het feest zou gaan beginnen. Zie ook: Matth 26:5 en Joh. 18:28. Jezus verbleef dus niet twee maar DRIE nachten in het graf. Volgens wat ons de kerken wijsmaken verbleef Hij maar twee nachten in het graf. Terwijl God’s Woord duidelijk stelt, dat Hij DRIE nachten in het graf zou verblijven, zie Matth. 12:40. Als Jezus dus opstond op de 1e dag der week, onze zondag, dan klopt het ook dat Hij op donderdag was gestorven en begraven. Jezus stond dus op na 2 sabbatten! In Matth 28-1 staat: “Laat na de sabbat” (enkelvoud), doch letterlijk staat er te lezen: In de avond der sabbatten, meervoud dus! Zo kun je met vertalingen aardig wat aanklooien! Zelfs een eigen religie scheppen!

 

Waarom weten we zeker dat het pas zondag was, de dag der opstanding? Lucas 24:1 is duidelijk, Jezus opstanding vond plaats na de sabbat, op een werkdag! Op diezelfde dag (Luc. 24:7,21) liepen de Emmaüsgangers zestig stadiën. Tien keer zoveel als op een sabbat toegestaan was! Jezus Zijn opstanding was dus op de 3e dag! In 1 Kor.15:4 staat dat Christus Jezus is begraven en ten derde dage is opgewekt. Als de 3e dag de zondag was (Luc.24:21), dan was zaterdag de 2e dag en vrijdag de 1e dag in het graf. De donderdag mag dus niet worden meegerekend, omdat de begrafenis tijdens zonsondergang plaatsvond (zie Luc. 23:53), wat zegt: “de sabbat brak aan.” En die dag dus naar Bijbelse maatstaven reeds voorbij was (zie Gen.1:5 voor de rekening van de dagen). Blijft de vraag: Heeft Jezus de Pascha-maaltijd eerder gevierd dan het volk? Wellicht, want in Joh. 18:28 lezen we duidelijk dat tijdens het proces in de vroege morgen, het volk het Pascha nog moest eten. Jezus echter, verlangde vurig met de zijnen dit nog te vieren alvorens te moeten lijden (Luc. 22:15). En daarom is een eerder tijdstip verkozen en omdat de Schriftdata rekent van avond tot avond (zie Lev. 23:32) vond dit Pascha dus wél plaats op de juiste en voorgeschreven 14e Nissan!

 

Maar praktisch is en blijft, dat Hij twee volle dagen in het graf heeft verbleven en op de 3e dag is opgestaan. Zie hiervoor zeker het belangwekkende Bijbelboek Hosea, wat dan ook aangeeft hoelang het Joodse volk zal moeten wachten totdat het weer Zijn volk genoemd mag worden (Hosea 6:1-3). Dat is tevens een sleutel tot het huidige wereldgebeuren!

 

Nu zult u zeggen, althans sommigen, waarom deze haarkloverij? Nou dit lijkt dan haarkloverij, maar dat is het niet. Vraag heden ten dage maar eens na bij de politie of bij een notaris hoe belangrijk tijdstippen zijn! Maar afgezien van de theologische consequenties en gevolgen die dit allemaal heeft, waarop ik in dit kader zeker niet zal uitweiden, geeft het ook aan dat de kerken, de georganiseerde religie, met de waarheid een loopje nemen. Waarom niet eerlijk zeggen zoals het is!?

 

Met de Kerst heeft men er al een zooitje van gemaakt en men is de geboorte van Jezus gaan vieren op een dag die in de verste verte niet overeenkomt met Zijn echte menswording. Met het zogenaamde Pasen is men gaan goochelen met dagen en het Pinksterfeest, wat een puur Joods feest is en wat ‘vijftig’ betekent, dat is men gaan invullen als het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, met een volkomen voorbijgaan aan de betekenis van die vijftig. En dat het Pinksterfeest weinig tot geen waarde meer heeft voor de christenheid is eveneens overduidelijk. In de twee dagen, de twee duizend jaar dat aan de Joden (Israël) de belofte van het koninkrijk is uitgesteld, waar de uitstorting van de H. Geest een begin van was, gaat de kerk nog steeds herdenken dat toen de H. Geest werd uitgestort. Terwijl de Bijbel leert dat wegens het niet aannemen van de boodschap van het Koninkrijk door het Joodse volk, diezelfde Geest weer is teruggenomen en alleen gegeven wordt aan een ieder, maar dán heel persoonlijk, die Hem, Christus aanneemt. En dat in deze tussengeschoven tijd. Dit vooruitlopend op wat straks echt massaal zal gaan gebeuren: Dan zal Hij Zijn Geest doen uitstorten op al wat leeft. Maar zover zijn we nog niet. Kijk maar om u heen! Nu is het allemaal nog aan de mens zelf de wereld te besturen en die maakt er dus echt een zooitje van! Hoelang dat nog duurt? Niet lang, da’s zeker. De tekenen der tijden zijn duidelijk. Maar dag noch uur is ons niet bekend! En intussen: doen die kerken en soortgelijke organisaties maar Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren, nou ja, het levert tenminste een paar extra vrije dagen op zullen we maar denken! Alles positief blijven bekijken nietwaar!

 

 

Toch hele fijne dagen toegewenst.

 

Silvia Videler.

 

21 maart 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN