Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/5726865/Natuur-aan-zet-in-natte-parel-Weimeren.ece

 

 

Natuur is nu aan zet in

de natte parelWeimeren

 

 

image087

 

Café Elsakker (staat aan de rand van het gebied Weimeren)

(Foto: Kees Wittenbols – november 2006)

 

 

PRINSENBEEK - Graafmachines verzetten bergen grond in Weimeren. De polder tussen Prinsenbeek en de rivier de Mark gaat sinds begin september flink op de schop. Grote stukken grasland zijn al afgegraven, maar vooral de diepe greppels, ofwel veenputten aan de Polderweg vallen op. Weimeren is een 240 hectare groot nat gebied met weilanden, bossen en veel weide- en roofvogels. Het loopt onder water als het peil van de Mark te hoog is. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog is hier op kleine schaal turf gewonnen. De gaten of putten die overbleven zijn in de loop der jaren dichtgegroeid tot de elzenbroekbosjes die het gebied nu zo karakteristiek maken.

 

In opdracht van de Dienst Landelijke Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw en de gebiedscommissie Brabantse Delta zijn nu vijf nieuwe veenputten gegraven, waarmee de turfwinning wordt nagebootst. Het zijn vijftig meter lange en tien meter brede ‘strakke vijvers.’ “Die moeten in de loop van de tijd verlanden,” vertelt Alfons Keizer van de DLG. “Het mooie ervan is dat ze begroeid zullen raken met riet en moerasplanten, zoals het redelijk zeldzame krabbescheer. Deze planten zakken op zeker moment naar de bodem, waardoor de put in de loop der jaren steeds ondieper wordt en uiteindelijk dichtgroeit. Je krijgt dan een drijftil, waarop je kunt lopen, of beter gezegd wiebelen.” “Maar dan zijn we wel een halve eeuw verder,” zegt Keizer.

 

De provincie heeft het unieke Weimeren benoemd tot “natte natuurparel.” Brabant telt in totaal tachtig van dergelijke natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van schoon water. Omdat veel natuurparels kampen met verdroging, steken provincie en partijen als de DLG en Staatsbosbeheer veel energie in het herstel. Door het afgraven van grasland moet de bodem minder voedselrijk worden, waardoor zeldzame planten meer kans krijgen. Volgens Keizer is het een groot voordeel dat Weimeren altijd een veldkavelgebied is geweest. “Hier werd geboerd op afstand, waardoor er minder is bemest. Met het afgraven kan ook het schone kwelwater gemakkelijker aan de oppervlakte komen. Weimeren ligt namelijk op de zogeheten ‘naad’ van Brabant, de overgang van zand naar klei. En op deze naad komt veel kwelwater naar boven, wat ideaal is voor zeldzame planten.”

 

Met alle grond die vrijkomt door de graafwerkzaamheden is een 800 meter lange kade aangelegd, waarover wandelaars vanaf de Polderweg een doorsteek kunnen maken naar de Nieuwveerweg en café Elsakker. Omdat de aannemer niet alle grond in het gebied zelf kwijt kon, heeft het project volgens de DLG-medewerker een maand vertraging opgelopen. Dit betekent dat de eerste uitvoeringsfase van 80 hectare eind november klaar is. De rekening van 450.000 euro wordt betaald door provincie, waterschap en rijksoverheid. In totaal heeft Staatsbosbeheer in Weimeren zo’n 100 hectare weiland en bos in eigendom. De overige grond is nog van boeren. “In de toekomst zal in de hele polder de natuur voorrang krijgen,” vertelt Keizer. “Dit in combinatie met waterberging en oog voor de cultuurhistorisch waarden van het gebied.” Het hele project moet in 2018 zijn gerealiseerd.

 

 

Zie ook:

 

Prinsenbeek in beeld

 

 

29 oktober 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN