Platform tegen ONGERECHTIGHEID opgericht.

 

 

 

Sint-Oedenrode - 18 augustus 2007. Het zal spoedig blijken een markante dag te gaan worden in de geschiedenis van dit door en door verrot en gecorrumpeerd land, wat mij toch zo lief is. Aanvankelijk als toeschouwer en zeer zeker als geïnteresseerde, was ik uitgenodigd deze dag mee te maken. Maar het heeft geresulteerd in een onbevangen en onbevooroordeeld “JA” te zeggen tegen een beweging, waar ik mezelf ook bij aangesloten heb en die ongetwijfeld geschiedenis zal gaan schrijven! Neen, niet omdat ik er lid van geworden ben. Ik ben wellicht de enige die nou juist niet uit persoonlijke ervaring kan verhalen, van zeer schrijnende en van de meest bizarre excessen, die de anderen leden van het platvorm wel zijn overkomen. Dat door een of andere ‘kronkel’ vanwege het zogenaamde ‘recht’ en/of ‘overheid.’ De vele aanwezigen, hoe verschillend van aard en achtergrond zij ook mogen zijn, hadden allen EEN aspect gemeen. Namelijk, de onverzettelijke en ongebroken wil, kracht- en strijdvaardigheid om datgene recht te zetten wat meer dan krom is. Vandaar dit platform!

 

In de Engelse taal is er zo’n mooie en veelzeggende uitdrukking: “a travesty of justice.” Een haast niet letterlijk te vertalen begrip, maar wat toch zoveel wil zeggen als een parodie ten aanzien van de gerechtigheid. Helaas een wel zeer dramatische parodie, op juist datgene wat de basis van onze beschaving zou moeten zijn. Zo is de justitie, het OM, in veel gevallen ook de politie en de overheid verworden in ons land. Hiertegen, met alleen voor ogen: het doel, om enigermate van recht en het herstel van de rechtsorde tot stand te brengen, is dit platform dan ook opgericht. De voorlopig aangenomen naam is dan ook voluit: “PLATFORM HERSTEL RECHTSORDE.”

 

Mensen die reeds als eenling of met behulp van enkele getrouwen, of zelfs in stichtingsverband tot op heden, een vaak eenzame strijd hebben moeten leveren tegen de ongebreidelde totalitaire ambtelijke dictatuur, hebben zich verenigd! Dat gaat een ongekende kracht geven! Want de motivatie van de leden is van dien aard dat het uitstijgt boven welke ambitie dan maar ook. Want datgene wat hen is aangedaan raakt de existentie van het menselijk bestaan in al zijn facetten en dan kan de mens tot ongekende hoogte stijgen! De doelstelling die allen delen, komt voort uit een diep en zwaar gekrenkt rechtsgevoel en hier kunnen de machten en krachten met alle hun ten dienste staande middelen niet tegenop. Dit is een geesteskracht die niet meer tegen te houden is.

 

Waar staat dit platform dan voor? Het staat onder andere voor: structuurverandering, een einde maken aan de totalitaire ambtelijke dictatuur, het aan de kaak stellen van belangenverstrengeling, met name bij het OM, het vechten voor de afschaffing van de tuchtwetgeving, het tegengaan van de inmiddels alom voorkomende corruptie binnen het ambtenarenapparaat, het openbaar maken en aan de kaak stellen van de vele bijbanen, die een helder en eerlijk oordeel in de weg staan van zij, die ambtshalve moeten oordelen.  Bijvoorbeeld: alleen al het feit dat vakgenoten moeten oordelen over vakgenoten. Een ware farce! En last but not least: het opkomen voor onze gezondheid en die van onze kinderen, daar het milieu en de veiligheid en de gezondheid door nietsontziende en door geldzucht verblinde ondernemers en fabrikanten, terzijde gestaan door regionale overheden, een continue aanslag plegen op onze gezondheid. Misschien als laatste een in het oogspringend pikant detail: het streven en bewust maken van het feit dat de 1e kamer de facto een faliekant ander doel nastreeft, dan waar het instituut als zodanig aanvankelijk voor in het leven was geroepen.

 

Na deze vergadering zal nog een vergadering ergens in den lande plaatsvinden, op een nog nader te melden tijdstip. Waarom zo geheimzinnig in deze? Ach, we weten dat zelfs de AIVD en andere overheden, weliswaar niet met plezier, maar o zo graag deze pagina’s en dit soort sites komen bezoeken en er hun voordeel mee denken te kunnen doen. Laten we de zaken even duidelijk stellen: Wij, het Platform, zijn geen anarchisten en geen bommengooiende revolutionairen. Natuurlijk erkennen wij dat er een regering moet zijn, er een overheid moet zijn, er een rechterlijke macht moet zijn en een politieapparaat dat toezicht houdt en dat er zelfs een speciale dienst moet zijn die ’s landsbelangen en veiligheid in de gaten houdt. Maar du moment dat deze diensten ingezet worden door lieden, die boven aan de touwtjes trekken. Waarbij hun belangen zo verstrengeld zijn, dat het ten koste van normale burgers gaat. Dan… ja dan, hebben burgers alleen nog maar de dure plicht zich daar massaal en via alle mogelijke en schier onmogelijke, maar wel met wettelijke en rechtmatige, hun ten dienste staande middelen, tegen te verzetten.

 

Dat een dergelijke beweging een onnoemlijk groeipotentieel in zich heeft, zal de zeer nabije toekomst duidelijk maken en zal ongetwijfeld tot ontmaskering leiden van diegenen, die de hun toevertrouwde macht en machtsmiddelen zo schromelijk en schandalig hebben weten te misbruiken, dan wel voor eigen voordeel aangewend hebben. Voor velen van hen, zo is op deze dag duidelijk gebleken, zal het moment van hun val en uitstoting dichter nabij zijn, dan zelfs ingewijden aanvankelijk voor mogelijk hielden.

 

Het zal lezers opvallen dat namen van deelnemers van dit platform in dit artikel vooralsnog ontbreken, evenzo de namen van de aanwezigen, die toch ondanks de in- en intrieste noodzaak van een dergelijk treffen, een prettige en fijne dag gehad hebben. Waarop bezijden de officiële gedeelten veel tijd was voor het informele treffen en uitwisselen van nieuwtjes, wetenswaardigheden en opgedane kennis. Het voert te ver in het kader van dit artikel, al de markante en soms wijsgerige uitspraken weer te geven, die door pijn en schade opgedaan zijn. Het onderstreept alleen nog maar meer de noodzaak van dit nieuwe platform wat voor menig bestuurder, magistraat, en/of politiek leider tot een persoonlijke nachtmerrie zal gaan uitgroeien, maar tevens een laatste houvast en reddingsbaken zal mogen worden voor allen die o zo wreed reeds gemangeld zijn en nog worden. Dat mensen zich aan kunnen sluiten bij deze beweging spreekt vanzelf. Eendracht maakt macht en samen staan we sterk.

 

 

Silvia Videler.

 

18 augustus 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN