Komt er oorlog met Iran?

 

Foute vraag!

De vraag zou moeten zijn:

Wanneer komt er oorlog met Iran?

 

 

 

De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen in en rond Iran, het voormalige Perzië me grote zorgen gebaart. Nauwlettend heb ik diverse nieuwssites bijgehouden en bijna dagelijks kun je lezen over grotere spanningen en steeds meer en meer activiteiten die erop wijzen dat de voorbereidingen tot een treffen in volle gang zijn, zoniet versneld worden.

 

De facto wordt Iran nu beheerst door de al lang aanwezige Revolutionaire Garde. Een mix van religieuze politie en de voormalige Gestapo, maar dan nog barbaarser. Een klein, nou ja klein, voorbeeldje zal ik u geven. U kunt het zelf bekijken op de site van: 123video. Daar kunt u een filmpje zien wat de Revolutionaire Garde gedaan heeft met een acht jarig jongetje wat op de markt een brood stal. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Acht jaar en een brood stelen? Zelf ben ik vaak in het Midden-Oosten geweest en een brood is zo ongeveer het goedkoopste wat je daar op die markten kunt vinden. Het achtjarige kind werd gedwongen op straat te gaan liggen met zijn arm uitgestrekt, zodat een vrachtwagen erover heen kon rijden en aldus zijn arm verbrijzeld zou raken, op dat hij nimmer meer met die arm zou kunnen stelen. Commentaar op dit feit zal ik maar wijselijk voor me houden. Maar droge ogen hield ik daar niet bij, toen ik dat zag.

 

Feit is dat dit land door een religieuze fanaticus wordt bestuurd, genaamd Mahmoud Ahmadinejad, gesteund door een parlement, nou ja, zo heet het dan en een ‘geestelijke raad’ van mullahs en ayatollahs en in de praktijk van alle dag een grote Revolutionaire Garde, die het volk binnen de door de regering uitgestippelde banen moet leiden. Dat zoiets dergelijks met harde hand plaats vindt, heeft het bovenstaande voorbeeld mijns inziens meer dan voldoende aangetoond. Onlangs was Ahmadinejad te gast bij de VN in New-York alwaar hij een plan ontvouwde voor wereldvrede. Met name voor de schier onoplosbare problematiek van het Midden-Oosten en Afghanistan. Dat de staat Israël met ruim 6 miljoen Joodse mensen hierbij het volledige onderspit zal moeten delven laat zich raden. Inmiddels is het Iraanse atoomprogramma zover, dat men beschikt over ruim 3.000 uraniumcentrifuges en dat men er 164 van die dingen per week (sic.) bij produceert. Feit is ook dat Ahmadinejad zich opwerpt als de Mahdi. Wat is een Mahdi?

 

Een Mahdi is een figuur die in bepaalde islamitische stromingen verwacht wordt, volgens hun profetieën aan het einde der tijden.  De komst en de openbaring van de Mahdi is het belangrijkste wat er zal gebeuren voor de dag des oordeels aanbreekt, aldus sommige visies binnen de islam. Binnen de Sjiietische versie van de islam, die in Iran wordt gepraktiseerd, heeft men weer een iets afwijkende mening dan binnen de Soennitische versie. Maar de Mahdi zal een rijk van vrede prediken, althans voor de (rechtgeaarde islamitische) gelovigen. Wel, deze Ahmadinejad wordt alom binnen de Sjiietische versie van de islam gezien als de lang verwachte Mahdi. Binnen hun theologie is het gebruik van zelfs het gruwelijkste oorlogstuig dan ook volkomen gerechtvaardigd om de ‘ kaffirs,’ de ongelovigen en dan in het bijzonder de Joden en de Christenen uit te roeien. In hun ogen hebben wij tenslotte meer dan genoeg kansen gehad. Aan de andere kant hebben een figuur die we kennen als George W. Bush, president van de VS, die een mijns inziens dubbele agenda er op na houdt.

 

Enerzijds doet hij zich voor als gelovig en bijbelgetrouw christen en wel zo bijbelgetrouw dat hij beseft dat Israël na bijna tweeduizend jaar weer terug is op het wereldtoneel en dat er in de bijbel sprake is van een uiteindelijke eindstrijd in en rond Jerusalem. Daar de VS miljoenen en miljoenen gelovigen telt die zeker geloven dat de tijd nabij is, dat Jezus Christus terugkomt. (Na twee dagen en op de derde dag en 1000 jaar is als een dag! Meer voorbeelden zijn er te over om aan te halen, maar laten we er geen theologisch-eschatoligische studie van maken). Die gelovigen zijn of waren zijn politieke medestanders. Mede om die mensen te paaien speelt hij deze politieke, religieuze kaart ook uit naar zijn achterban. Want hij wil als een bijzondere president de geschiedenis in gaan.

 

Langs de andere kant kent Bush welzeker het belang van een vrije toegang tot de broodnodige olie die de VS zo hard nodig heeft, alszijnde de allergrootste verbruikers van de wereld. De eigen winning van olie, met name in Texas en Alaska is geenszins voldoende om in de nationale behoefte te voorzien. Maar wie is Bush en waar staat hij voor? Feit is dat hij lid is van machtige organisaties zoals de Skull and Bones, een zeer duistere en occulte beweging van hooggeplaatste en zeer rijke lieden. Ook zijn vader is en was daar lid van. Tevens is hij lid van de Bildenbergers, de Illuminatie en de Vrijmetselarij en niet te vergeten de innige banden die hij heeft met de feitelijke regering van de VS: de CFR of wel de Council of Foreign Relations. De zogenaamde onzichtbare macht van uiterst welgestelde lieden die de feitelijke macht hebben over de wereld. Deze club is er ook zeer zeker bij gebaat om de olieleveranties veilig te stellen.

 

Want deze organisatie is met huid en haar verweven met de banken, de oliemaatschappijen, de automobielindustrie, de beurs, de wapenindustrie, de verzekeringsmaatschappijen enzovoorts. Kortom zij is, althans hun ultieme leiders zijn de ware heersers op deze aarde. Zij zijn het die echt aan de ‘touwtjes trekken.’ (Het zijn overigens niet alleen maar Amerikanen, ook veel Europeanen maken deel uit van deze regering achter de regeringen). Het blijken zo’n 250 personen te zijn, verdeeld over een ruim dozijn families en dan mogen we onder andere denken aan de Rockefellers, de Windsors/Saxe, de Rotschilds, de fam. Bruce, de fam. Sinclair, de fam. Warburg, de fam. Romana, de fam. Cavindish/Kennedy, de Hannover’s, de Habsburgers, de Krupps enzovoorts.

 

Aan de andere kant staat daar die steeds groeiende en machtige islamitische lobby, die het leeuwendeel in bezit heeft waarop onze economische machine (vooralsnog) blijft lopen: olie! Ook dat islamitische blok streeft, zoals nimmer tevoren, naar hetzelfde: wereldheerschappij of wel naar een wereldkalifaat. Waarin geen ruimte meer zal wezen voor andere religies, geloven, of ideologieën, maar waar de islamitische wet, de sharia zal heersen. Beiden groepen zijn echter dood en doods benauwd omdat nieuwe technologieën, waarbij geen fossiele brandstof/energie meer gebruikt hoeft te worden meer en meer opgeld gaat doen.

 

Kennis van ongekende energiebronnen zullen zich aandienen en die gaan maken dat wereldwijd een ieder zonder noemenswaardige kosten zich kan gaan voorzien in zijn of haar eigen energiebehoeften. Daardoor zullen woestijnen kunnen gaan bloeien en zal het verschil tussen steenrijk en straatarm grotendeels verdwijnen. Dat is nou juist een aspect wat noch de ene groep wil, de groep van de rijke industriëlen, noch de andere groep, de islam, want die kan ook alleen maar gedijen op grond van armoede en uitbuiting. Om een of andere reden blijken de Joden en dan met name het land Israël hier een spilfunctie in te vervullen en dat land zal het dan ook de komende tijd zwaar, zeer zwaar te verduren krijgen.

 

De eventuele oorlog met Iran en die zichzelf uitgeroepen Mahdi zal een van de eerste zichtbare ouvertures zijn van een gruwelijk stuk geschiedenis, dat zich mijns inziens weldra voor onze ogen gaat afspelen, maar… wat een happy-end krijgt. Zoals voorspeld in het boek der boeken. Dag noch uur zijn mij bekend, daar lopen sektes mee te leuren tot vaak hun eigen teleurstelling. Het einde van de wereld zit er echt niet aan te komen, alleen een betere toekomst. Maar eer het zover is, zal er nog veel water door de zee vloeien en helaas ook nog veel bloed. Want hebzucht, macht en religieus fanatisme zijn moeilijker te bestrijden en te verslaan dan welk kwaad dan ook. Maar zij zullen geenszins het laatste woord hebben.

 

 

Silvia Videler.

 

3 september 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN