De laarzen marcheren weer,

harder dan ooit,

maar je hoort ze amper!

 

 

Paulus, de grootste apostel aller tijden heeft het luid en duidelijk gezegd in zijn brief aan de Efeziers. Hoofdstuk 5 vers 11 t/m 13, waar staat: En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

 

In de oudheid hadden de Romeinen al een droom over een groot Romeins Rijk, wat zich zou moeten uitstrekken van de eilanden Engeland tot diep in Rusland en de hele Middellandse Zee kust incluis. Met veroveringen, hardheid en gewelddadigheden alsmede met sluwheid en economische verdragen, heeft men het min of meer voor elkaar gekregen. Totdat het rijk in tweeën scheurde. In grote delen van Europa verviel men terug, naar wat men noemt de donkere middeleeuwen. Totdat vanuit de roomse kerk en met behulp van slechts enkele families, waaronder de Habsburgers, de familie de Medici en vele anderen men toch weer gekomen is tot het oprichten van een Grote Heilige Roomse Rijk, wat in die tijden zeer dominant Europa beheerste. Toch was nog niet iedereen ‘rijp’ voor die gedachte. Met name de Spanjaarden, de Portugezen, de noordelijke volkeren en nog vele andere waren toen nog niet allemaal zover te krijgen, dat de neuzen één richting op stonden.

 

Vanuit Franse kant werd er jaren later, met name door Napoleon, wederom een poging ondernomen. Ook deze poging vond letterlijk en figuurlijk in 1815 plaats bij het plaatsje Waterloo, zijn Waterloo! Na het debacle van de Eerste Wereldoorlog was de tijd rijp voor een Oostenrijkse ‘kwastenbederver’ om het opnieuw te proberen. Let wel, ondanks zijn persoonlijk stempel en invloed was Hitler niet het echte brein achter deze poging van een Europees Reich. Hij werd en zijn vazallen werden al of niet heimelijk bijgestaan door juist diegenen waar men dat het minst van zou hebben verwacht, althans de buitenstaanders, het waren de koninklijke families van Europa die deelden in zijn visie. De pogingen van de nazi’s werden vooraleerst welwillend toegelaten door het grote kapitaal en dan bedoel ik die paar mensen die in wezen de wereld besturen en streven naar hun ultieme droom. Dertien families met alles bij elkaar ongeveer 250 leden en die hebben de werkelijke macht, die vormen de regering achter de regeringen. Die zijn waarlijk de bezitters van het grote geld, de macht en de goederen, die toch o zo slecht verdeeld zijn. Dat waren ook de financiers jaren eerder die de communistische Russische revolutie hebben betaald (gefinancierd) en dit als experiment (onder andere via de Chase Manhattan Bank). Totdat het experiment zodanig uit de ‘klauw’ liep, dankzij ene Stalin en het een niet ingecalculeerde macht op zichzelf werd. Maar die macht is inmiddels door onder andere Gorbatsjov en de zijnen teruggegeven aan hen die het oorspronkelijk als experiment wilde laten exploiteren.

 

Toen men al gauw tijdens en na de tweede wereldoorlog inzag, dat het fascisme ook niet op een manier kon worden gebracht zoals de nazi’s voor ogen stond, werd er vrijwel direct een nieuw plan gesmeed. Maar nu zag het plan er totaal anders uit. Het sleutelwoord was: “Economie.” Helaas stond met name Nederland en haar koninklijke familie mede aan de wieg van dit plan. Het begon in het klein met de Benelux, later de EGKS, vervolgens de EEG, totdat het uiteindelijk uitmondde in het verdrag van Maastricht. De Europese Unie was geboren, die hun hoofdzetel hebben in de van oorsprong Nederlands sprekende stad Brussel! Weer een nieuwe poging om te komen tot een aaneen smeden van een Europa, inclusief de landen rond de Middellandse zee. Want vergis u niet. De eerste signalen uit de niet-Europese landen die rond de Middellandse zee liggen, zijn al waargenomen om uiteindelijk te komen tot die grote eenheid. Met een munt, de Euro en later een gezamenlijke wet!

 

Elders zien we hetzelfde. Canada, de Verenigde Staten en Mexico hebben de voorbereiding al in gang gezet tot het afschaffen van de nationale munten en deze te vervangen door de Amero. Elders op de wereld zie je eenzelfde neiging tot eenwording, eerst en vooral economisch. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Zuid Oost Aziatische Verdrags Organisatie. Zelfs in Afrika zie je eenzelfde neiging ontstaan en dan vernoem ik alleen nog maar de CFA Franc, die al jaren het wettig betaalmiddel is in vele verschillende Afrikaanse landen. Het kenmerkende van al deze pogingen tot eenwording is overduidelijk fascistisch van signatuur. De staat, de overheid, gaat te allen tijde voor het belang van het individu. Dat is nou juist het meest kenmerkende aan het fascistische systeem.

 

Hier te lande zien we steeds meer en meer gevallen opduiken waar individuen slachtoffer dreigen te worden, of al reeds geslachtofferd zijn aan de staatsmoloch, die op alle fronten steeds meer zeggenschap en controle weten te verkrijgen en voor wie het individueel belang van een of enkele mensen onherroepelijk moet wijken. Met name bij Justitie en Openbaar Ministerie zien we dat verschijnsel haast wekelijks opdoemen. Pers en media worden steeds meer gemuilkorfd en her en der vinden we nog wat bladen of magazines, die proberen tegen de stroom in te zwemmen. Zouden die media in een vorige poging tot eenwording (bijvoorbeeld onder die van de nazi’s) domweg verboden geworden zijn en de eigenaren gedeporteerd. Onder deze ‘laars’ gaat het er heel anders aan toe. Veel slimmer, gemener en geniepiger en haast geruisloos. Of ze worden financieel, belastingtechnisch kapot gemaakt of ze worden opgekocht en zodoende monddood gemaakt. Hoeveel kranten en tijdschriften met een eigen mening verschijnen er nog vergeleken met bijvoorbeeld vijftig jaar terug?

 

De nieuwe ‘laars’ van onderdrukking trapt harder dan ooit, maar maakt haast geen geluid. Of het moet het geluid zijn van de huilende, door verdriet verscheurde mens, die stilletjes in zijn of haar cel of als afgedankte burger ergens zit weg te kwijnen. Volledig monddood gemaakt. Daar hebben ze heden ten dage geen cyanide of andere chemische producten meer voor nodig. De echte lastposten, ach, een incidenteel ongevalletje of simpel een moord, haalt amper meer de voorpagina en als het dat al haalt zit moeder de vrouw er de volgende dag weer de aardappelen op te schillen. Intussen kijkend wat de televisie die avond weer brengt in de zoveelste vervolgsoap. Zich nimmer realiserend dat zij weleens ‘uitverkoren’ was om als proefkonijn te dienen voor een of ander gifexperiment of andersoortig massaal toegediend middel. Want mensen worden door een fascistisch systeem niet meer als mensen bezien, noch behandeld, alleen de schijn heeft het er wel van en daarom is het ook zo moeilijk te ontmaskeren.

 

Gelukkig is er een ‘Internet,’ maar zodra de plannen van eenwording min of meer voltooid zijn, kan men daarin ook zeer stringente beperkingen gaan opleggen. Vooralsnog is er nog een redelijke mate van vrijheid om tot bevrijdende kennis te komen. Maar hoe lang nog? In het bijzonder deze regering en dan beperk ik mij slechts tot Nederland, maar in wezen geldt deze aantijging alle regeringen, die van de VS incluis, toont al steeds meer fascistoïde trekjes. Enkele slachtoffers ken ik er van zeer, zeer nabij: op zich geen wereldnieuws zijnde, maar des te harder treft het de personen die er door getroffen zijn en wier immens lijden en verdriet ten onder gehouden wordt. Dan denk ik aan Ing. Ad van Rooij (Sint-Oedenrode), die als deskundige al jarenlang waarschuwt tegen allerlei misdadige vormen van moedwillige vergiftiging, door middel van geïmpregneerd hout waarvan onder andere kinderspeelgoed gemaakt wordt. Met concentraties vergif die vele, vele, zeer vele malen de toelaatbare normen overschrijden. Dit alles om kwalijke zaken kwijt te raken en om puur winstbejag en dan worden de producenten nog bijgestaan door verblinde overheidsdienaren ook!    

 

Ik denk aan Robert Hörchner, die als speelbal wordt gebruikt en grote kans loopt om gedeporteerd te worden naar Polen, omdat men daar een zondebok nodig heeft en Hörchner er toevallig goed in past om die rol te vervullen. Komt de staat op voor de belangen van deze onschuldige burger? Welnee, het zijn slechts individuele belangen en die zijn derhalve ondergeschikt aan de grotere belangen. Puur fascisme, pur sang! Rechters, officieren en politie spelen het hun gevraagde spel doodgemoedereerd mee.

 

Ik denk aan een aannemer in Noord Holland die niet vals wilde getuigen voor een vakbondsman en daardoor al jaren stelselmatig kapot wordt gemaakt tot op het hoogste niveau van justitie aan toe. Hij, Karel de Werd, is welhaast de enige die ongestraft officieren en procureur-generaals kan afbeelden op het internet alszijnde nazi’s en om in zijn eigen woorden te spreken: “alszijnde tot op het bot gecorrumpeerd.” Wellicht is hun strategie wetende dat zij hem toch niet kunnen stoppen, om hem dan maar zijn gang te laten gaan en de massa te doen laten geloven dat zij hem niet serieus nemen en dus eigenlijk heel grootmoedig en ruimhartig zijn.

 

Zo is er een eerlijk en oprecht mens in bijvoorbeeld Waalwijk, ene Paul Quekel senior, die menig bestuurder, magistraat en afgevaardigde op een correcte, fatsoenlijke en deskundige, dat vooral, wijze laat weten waar het aan schort en waar het fout gaat.  Zijn dank is vaak een verzoek dan wel een sommatie om te stoppen met mailingen van welke aard dan ook. Hetgeen rechtstreeks een inbreuk is op de grondwet. Zo kunnen we nog bladzijdes vol schrijven. Maar de ‘laarzen’ draven door, ze stoppen vooralsnog niet. Zich gesteund wetend door de grote macht van het Kapitaal, de regering en de regering achter de regeringen en de grote tegenstander die hier zelf achterzit. Totdat… totdat het Licht de duisternis voorgoed verdrijft.

 

 

 

Silvia Videler.

 

September 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN