Geen mens is gelijk aan een ander mens.

 

Geen gezin is gelijk aan een ander gezin.

 

Geen gemeenschap is gelijk aan een andere gemeenschap.

 

Geen streek is gelijk aan een andere streek.

 

Geen volk is gelijk aan een ander volk.

 

We zijn zo verschillend en zó uniek en toch wil men ons één maken!

 

 

Alhoewel er duizenden overeenkomsten zijn tussen en met de mensen onderling, want we hebben in principe allemaal twee ogen, twee oren, een mond, een neus enzovoorts. En we bestaan min of meer uit allemaal dezelfde grond en/of bouwstoffen. Toch is elk mens, elk wezen, elk individu anders. Zelfs een eeneiige tweeling kent nog talloze verschillen ten aanzien van zijn of haar eeneiige tweelingbroer of zus.

 

Alhoewel het voor het menselijk oog niet te zien is, maar zelfs geen vogeltje, waar er duizenden van in één zwerm vliegen is volmaakt identiek aan elkaar. Ieder wezen, ieder schepsel heeft zijn specifieke eigenheid en herkenbaarheid, hoe miniem dat verschil ook moge zijn. Zelfs twee bladeren van één en dezelfde boom hebben dan weliswaar dezelfde structuur, maar zijn toch nog op amper zichtbare details wel degelijk verschillend van elkaar. Bij benadering weten we hoeveel mensen deze aarde telt, bijna 7 miljard! Met een grove schatting kan men het aantal vogels, dieren en misschien zelfs wel het aantal vissen inschatten?  Maar probeer het eens met het aantal bladeren aan de bomen van deze wereld en dát vaak elk jaar opnieuw?

 

Dit wonder, deze schepping. Ja, want ik geloof in een schepping, daar mijn geloof tekort schiet om dit alles overziend, te geloven dat het heelal in één toevallige oerknal zou zijn ontstaan, van waaruit deze enorme verscheidenheid “toevallig” zou zijn voortgekomen. Wel daarvoor is mijn geloof echt te klein. En méde daarom geloof ik in een Schepper. Maar tevens zie ik dat deze schepping, dit heelal, deze aarde, deze samenleving(en) in al zijn geledingen staan te schudden op hun grondvesten.

 

Ontelbare groeperingen, filosofieën, religies, individuen met ideeën en stellingen al dan niet gebaseerd op axioma’s (niet bewezen veronderstellingen, die als uitgangspunt worden aangenomen), vertellen of proclameren op de een of andere manier dat: “het zó niet lang meer door kan gaan.” De wetenschap roept dat onze natuurlijke hulpbronnen ten einde dreigen te raken. Andere ‘wetenschappers’ beweren dat er vier miljard mensen teveel zijn op onze aarde. De techniek en de wetenschap hebben het mogelijk gemaakt dat wij over voldoende middelen beschikken om de leefbaarheid van de aarde tot nul te kunnen reduceren. Christenen, althans een deel van hen, verwacht de spoedige komst van de Messias, Jezus Christus, die orde op zaken komt stellen.

 

Veelal onderling zwaar verdeeld over het hoe en wanneer, al of niet met een vreselijk oordeel, al of niet stapsgewijs. De een stelt dat haast een ieder die niet gelooft, zoals zijn groep of kerk gelooft, voor eeuwig verloren zal gaan, terwijl de ander weer gelooft dat uiteindelijk een ieder gered zal worden, desnoods over en door de dood heen. Vele sektes hebben zelfs hele bizarre ideeën al of niet ontleend aan de bijbel, dan wel aan een of andere (zelf) benoemde profeet. Moslims verwachten de Mahdi, die één groot islamitisch kalifaat zal gaan oprichten. En daarna het oordeel. Hindoes en Boeddhisten verwachten de Maitreya. Die er overigens al zou zijn op deze aarde en zich regelmatig ook als zodanig zou manifesteren.

 

Natuurvolkeren zoals de Maya’s verwachten rond 2012 een grandioze verandering en omwenteling. De Hopi en andere Indianen hebben een soort gelijke versie op dit aanstaande gebeuren. Orthodoxe Joden zien reikhalzend uit naar Elia, de profeet en uiteindelijk ook naar de Messias. Weer anderen verwachten het van de bewoners van de planeet Niburu, die binnenkort de aarde zal gaan passeren. Weer anderen hebben het over een ontbrekende planeet die vanuit een ander zonnestelsel ons zonnestelsel is binnengekomen.

 

Ook zijn er die dagelijks omhoog kijken en contact zeggen te hebben met buitenaardse wezens, die ook weer in velerlei rassen en soorten te verdelen zouden zijn. Die ons geharrewar en oorlogszuchtig omgaan met elkaar meer dan moe zijn en ons willen waarschuwen, dan wel ons gaan voorbereiden op andere tijden. Zelfs de Aboriginals in Australië geloven dat er een nieuw ‘droom’-tijdperk voor de deur staat. De lijst kan schier oneindig worden aangevuld!

 

Vergelijkingen met eerdere soortgelijke periodes in de bekende geschiedenis zijn er niet, weliswaar niet wereldwijd. O, zeker eeuwen en eeuwen terug waren er al doemdenkers en predikers die het spoedige aanstaande ‘einde der tijden’ predikten, al of niet voor eigen gewin of uit louter gebrek aan kennis, dan wel uit misrekening. Zieners en helderzienden, profeten zoals Nostradamus, Edgar Cayce en velen anderen voorzeggen een soortgelijk iets voor deze tijd. Zelfs bronnen uit sjamanistische hoek of van volkeren die we niet meer als zodanig kennen en dus uitgestorven zijn, spreken van een min of meer eenzelfde tijdstip dat “er iets groots staat te gebeuren.” En dat tijdstip, met allerlei kleine variaties staat ‘voor de deur’ of is spoedig komende.

 

 

Tegelijkertijd:

 

Ja, tegelijkertijd zien we een totaal ander aspect in de geschiedenis culmineren. En dat is het gegeven dat er een relatief kleine groep van mensen* ons werkelijk regeren en uitbuiten. Zijnde de rijken, de machtigen en in het verlengde daarvan de uiterlijk zichtbare machthebbers. Zij hebben één ding wel gemeen. Zij streven naar een monopolie. Een monopolie op het gebied van machtstructuur. Eenheid en samensmelting van volkeren, van landen, van taal, van munteenheid, van religie, van politiek. Maar ook van productie van goederen, landbouw enzovoorts. Grote maatschappijen fuseren aan de lopende band, of het nu luchtvaartmaatschappijen zijn of bierbrouwerijen dan wel computergiganten. Fuseren en elkaar opkopen om te komen tot een nog grotere eenheid, is al wat de klok slaat.

 

Ditzelfde verschijnsel zien we ook met de verschillende landen, denk aan de EU, een soortgelijke ontwikkeling speelt ook in de landen van het werelddeel Amerika, de islamitische wereld, in Zuid-Oost-Azië en zelfs worden er, zij het nog voorzichtige pogingen gewaagd in het nog sterk verdeelde Afrika.

 

De belangenverstrengeling tussen grote maatschappijen, financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen enerzijds en landen en dus regeringen anderzijds is, wordt gigantisch. Als je het nuchter en van een afstandje bekijkt ontwaar je echter steeds minder mededingers c.q. spelers. Want het ene bedrijf slokt het andere op.

 

Concluderend mag je met zekerheid stellen, dat er steeds minder zelfstandig opererende bedrijven en organisaties zullen zijn. Ook al lijken zij er nog wel te zijn, de uiteindelijke top van die bedrijven en organisaties zijn toch in handen van slechts enkelingen. Die enkelingen die dan ook weer tevens hun machtsbasis hebben in regeringen, of in afgeleide overheidsorganen al dan niet grensoverschrijdend. Zij zijn het die ons werkelijk regeren, maar kennen wij die mensen die ons werkelijk regeren? Velen geloven dat deze kleine elite groep zich schuilhouden en hun generaals zijn dan de zogenaamde ‘captains of industry,’ maar ook de politici. Politici van overigens allerhande groepen en partijen, maar die wel volledig afhankelijk zijn van de werkelijke macht, het ware grootkapitaal. (*Sommigen noemen het zelfs mensachtigen, zo dat men hén niet als mensen ziet maar als een soort van ‘vermomde’ wezens en dat zij zich als mens voordoen).

 

Die macht, die machtigen, die elkaar dan regelmatig ontmoeten op geheim gehouden locaties en in geheime loges samenspannen. De buitenwereld noemt deze gedachtegang de zogenaamde conspiricy-theorie. De theorie zoals boven omschreven, die beweert dat een relatief zeer gering aantal mensen de werkelijke macht in handen hebben en worden ondersteund door allerhande zichtbare organen, zoals de VN, het Rode Kruis, het Vaticaan, de Council of Foreign Relations, diverse geheime diensten enzovoorts.

 

Regeringen zouden met handen en voeten gebonden zijn aan deze groep, die men ook wel eens de “Illuminati” noemt, de verlichten. Genaamd naar een groep welgestelde, geleerden en machtigen die in 1776 onder leiding van ene A. Weishaupt in Inglostadt (D) een soort van loge opgericht heeft, met als doel uiteindelijk de wereldmacht naar zich toe te trekken.

 

Of u nu gelooft in deze theorie of niet. Feit is dat in zowat alle landen ter wereld de teugels strakker worden aangetrokken. Door middel van gedwongen emigratie (door onder andere oorlog en voedseltekorten die gecreëerd lijken te zijn) worden de volkeren op een tegennatuurlijke manier met elkaar vermengd. Net zoals bedrijven en landen gedwongen worden tot soms ultieme samenwerking, die uiteindelijk leidt naar één grote eenheid met slechts enkelen aan het hoofd. Die groep, die niets ontziend onze natuurlijke rijkdommen verkwanselt, die ons met chemicaliën vergiftigt en ons voedsel manipuleert die onze gezondheidszorg reguleert en manipuleert, die ons klein houdt en slechts enkelen van ons de kans geeft door te dringen tot hun ‘niveau’ en die in wezen geleidt wordt door één die de leiding op deze aarde o zo ambieert, zijn onze echte vijanden!

 

Dáár hebben wij tegen te strijden, maar we zien ze vooralsnog haast nooit en we kennen ze amper. Maar door hén worden wij gemanipuleerd en zij zien ons hoogstens als een productie-eenheid. Waar ze over denken te kunnen beschikken als ware het een stuk gereedschap.

 

 

Silvia Videler.

 

21 oktober 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN