Ongekend groot gif- en corruptieschandaal

in Vlagtwedde?

 

 

emslandermeer

 

 

Frederiksoord (Dr.). Jongstleden zaterdag 1 december gaf dhr. F. Fennis, die al landelijk bekendheid geniet inzake zijn bemoeienis met de min of meer vergelijkbare problematiek te Eesveen bij Steenwijk, een persconferentie. Fennis had een persconferentie belegd in het lommerrijke en schitterend gelegen hotel Frederiksoord in het gelijknamige dorp.

 

Deze persconferentie stond niet in het teken van de reeds blootgelegde corruptie in Eesveen, maar het betrof hier een nóg groter schandaal met al honderden benadeelden. Inmiddels beter bekend als hét wellicht grootste gif- en corruptieschandaal van het jaar in Groningen, met name in de gemeente  Vlagtwedde. We spreken dan over het al landelijk bekende ‘Parc Emslandermeer.’

 

Normaal gesproken niet de eerste plaats om aan te denken als je zo ongeveer een beetje alle wetten wilt gaan overtreden die ons Wetboek van Strafrecht kent. Echter de georganiseerde misdaad zal ervan uitgegaan zijn, dat het hoog tijd werd dat deze uithoek van het land ook maar eens goed op de criminele kaart gezet moest gaan worden. Wel, als dát het uitgangspunt is geweest, zijn zij zeer wel geslaagd in hun opzet. Zij het en dat móet gezegd worden: in volledige samenspanning met de lokale en regionale overheden. Uitgenodigd waren op deze persconferentie: RTL-4, SBS-6, de diverse Regionale tv-stations, Het Echte Nieuws en het team van de Sociale Databank Nederland. Deze laatsten hebben hun bestaan al jaren bewezen om misstanden en onrecht bloot te leggen - op allerlei gebied - en deze te ontmaskeren dan wel te publiceren.

 

Gesproken werd onder meer met de veiligheidsdeskundige en tevens jurist: Ing. A. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum te Sint-Oedenrode. Deze Ing. A. van Rooij heeft na gedegen onderzoek, op 24 november jongstleden middels een brief, de gemeente Vlagtwedde verzocht om het 320 huizen tellende recreatie Parc Emslandermeer per direct te sluiten. En wel op de volgende gronden:

 

Het complex inclusief het illegaal aangelegde meer, waar dit  ‘parc’ zijn naam aan te danken heeft, is gesitueerd pal naast  en deels op een eveneens illegale voormalige vuilnisbelt. Ontstaan in de vijftigerjaren door evenzo weer illegale zandwinning. Het hierdoor ontstane ‘gat’ gaf een “ideale” gelegenheid en dan wederom op illegale wijze onder andere ziekenhuisafval, accu’s en meer van dat fraais te storten. De pas veel later vrijgekomen subsidiepotten, die via het provinciebestuur ter beschikking werden gesteld, om alle stortplaatsen in beeld te brengen en te saneren op verzoek van de landelijke overheid werden uiteraard met dank ontvangen, maar zijn in ieder geval anders aangewend als waar zij voor bedoeld waren.

 

Stortplaatsen dienden aldus van Rooij afgeschermd te worden met een speciaal soort folie, alsmede met een grote dikke laag beschermend zand, wat niet, althans in voldoende mate, is gebeurd maar ook een zogenaamde ringsloot die wettelijk als bescherming had moeten worden gegraven, is ondanks de verleende subsidie nimmer gerealiseerd. Feit is dat bovenop en/of naast de vroegere stortplaats een meertje is gecreëerd waar omheen de 320 huizen van het recreatiepark zijn gebouwd. Op de vraag, naar de bekende weg trouwens, of het water van dit meertje zwaar verontreinigd was, zei van Rooij dat héél erg zuiver lijkend water ook vaak heel erg vergiftigd is. Onderzoek zal een en ander alsnog uitwijzen. Ook de diverse aanwezige eigenaren van woningen in het park reageerden met onder andere: “dat een baantje trekken in het meer zogoed als gelijk stond met een geslaagde poging tot zelfmoord.” Dat zwemmen verboden is in dit meertje moge duidelijk zijn! En dat op een recreatiepark! Vissen dan? Geen spierinkje in te vinden! Huisdieren waren na slechts een slokje gedronken te hebben van dit zwaar en in wezen dood water op slag ziek geworden.

 

Tevens gaf van Rooij te kennen dat hij ingevolge zijn verzoeken t.a.v. diverse vergunningen en dergelijke tot op heden geen enkel antwoord heeft mogen ontvangen van B&W van Vlagtwedde, laat staan dat hem in persoon, waar hij eveneens om gevraagd heeft, de stukken werden getoond. Echter de wettelijke termijn hiervoor is nog niet verstreken. Dat een en ander is gebouwd in strijd met de bestemmingsplannen staat buiten kijf. Grote zorgen dient men zich ook te maken t.a.v. de daar aanwezige drinkwatervoorzieningen.

 

Met zogenaamde kunststofwaterleidingslangen wordt voorzien in de drinkwatertoevoer. Dit soort slangen zijn absoluut niet bestand tegenover sommige chemicaliën, die eveneens naar verwachting aanwezig blijken te zijn in de zwaar verontreinigde bodem van het park. Mede daarom eist van Rooij directe sluiting en eist tevens een volledig en duidelijk rapport aangaande alle andere materialen welke men gebruikt heeft. Zo is brandweercommandant Peterse eveneens per omgaande in kennisgesteld en wel om twee redenen. De aanwezige gasleidingen leveren mogelijk een explosiegevaar op. Ook schijnen de elektriciteitsaansluitingen, waarvoor Essent alle verantwoordelijkheid ontkent, ondeugdelijk te zijn en qua meting voor gebruik ook nog eens zeer onbetrouwbaar en niet geijkt te zijn. Iedereen, zelfs zonder enige kennis van zaken, kan constateren dat onder andere het verdeelstation van de elektriciteit, gezien de staat waarin het verkeert, een direct gevaar oplevert en blijkt ook voor eenieder (met name onbevoegden en saboteurs) toegankelijk te zijn (zie video: www.sdnl.nl).

 

 

emslandermeer-2

 

 

Essent stelde bij monde van manager netwerken Essent, dhr. H. Engbers, dat van Rooij ondeskundig is en dát terwijl hij, van Rooij, zijn stage indertijd notabene heeft doorlopen bij het hoofdkantoor van Essent. Dat H. Engbers, hiervan vooralsnog geen notie had is evident. Dát was namelijk vóór zijn tijd. Engbers heeft bijvoorbeeld de heer F. Fennis meerdere malen gevraagd, om de overeenkomst welke gesloten is tussen Essent en Park Emslandermeer, hem te doen toekomen. Fennis’ antwoord was hierop: “u kunt toch beter zelf even gemakkelijker naar het archief lopen.” Waarop Engbers liet weten het betreffende contract “niet zo gauw voorhanden te hebben.” Is er wel een contract?

 

Ook het beveiligingssysteem t.a.v. de zekeringen/ampères levert een direct gevaar van oververhitting op, met alle eventuele desastreuze gevolgen van dien. Blijken ook nog eens dat de betonplaten onder de huizen niet zwaar genoeg te zijn, de bekabelingen deugen niet, verbruiken worden slechts geschat enz. enz.

 

Burgemeester Broertjes van Vlagtwedde (Sellingen) móet echter wel direct handelend optreden, maar vooralsnog komt van deze zijde slechts een oorverdovend stilzwijgen. Want men zal zich nu pas ten volle gaan realiseren wat er allemaal aan de hand kan zijn! Daarnaast is de lijst van regelrechte onrechtmatigheden en vermeende misdaden geenszins volledig. Er is onder andere geknoeid met BTW-betalingen. Sommige eigenaren hebben bijvoorbeeld BTW betaald over BTW. Een der aanwezigen claimde zelfs een bedrag van 43.000 euro ten onrechte te hebben moeten betalen. De lijst van klachten en tekortkomingen is schier oneindig!

 

Zo was daar ook een voormalige eigenaresse, mevr. D.F.B. Koopman, die het verslag van Ing. A. v. Rooij volledig onderschreef. Zij had haar eigendom, zo bleek later, staan aan de rand van de vuilnisbelt. Ook na een procedure kreeg zij nul op het rekest. Gebleken is dat er flink is geknoeid met de kadastrale gegevens, bijna alle 320 aanwezige huizen zijn met de desbetreffende aktes gepasseerd bij één notaris kantoor te weten: Van Ankel & Van den Heuvel te Doesburg. Mevr. Koopman heeft als een der weinige geëist een en ander te laten verzorgen door een eigen gekozen notaris.

 

De hele constructie van het recreatiepark is opgezet als een piramideconstructie van allerlei ondoorzichtige B.V.’s die elke verantwoordelijkheid af weten te schuiven. De echte top en dus de incasserende eigenaren van deze inmiddels door velen gezien als een criminele opzet, zijn te vinden in de allerhoogste kringen van ons land. Interviewer F. Fennis: liet zich in vragende vorm ontvallen: “Ik denk dan aan een maffia?”

 

Zo is bijvoorbeeld H. Hollema na het failliet van zijn vorige onderneming directeur geworden van het Emslanderpark. Maar ook namen als J. Kamminga, u kent hem nog wel uit een der vorige regeringen en als voormalig VVD-commissaris van de koningin, werden genoemd als belanghebbende. Ook de naam van voormalig minister Jorritsma (VVD) viel op.

 

Nu is Kamminga werkzaam als makelaar in het noorden van het land. Als makelaar die huizen verkoopt die nu onder andere op leemlagen blijken te staan en waar ook aantoonbaar niet goed is geheid. Zo kwam er een bewoner aan het woord die al meer dan 35.000 euro had betaald aan een advocaat: Mr Lam en diezelfde Mr Lam presteerde het op het moment dat hij zag dat er weinig meer te verhapstukken was voor hem, dus het hazenpad koos en de zaak maar over te geven aan ene Mr Garratsen. Wellicht moet die ook nog een bootje afbetalen of zo? Ach amices onder elkaar nietwaar?

 

Een ander droevig feit was dat de huizen oorspronkelijk verkocht werden onder het mom, dat ze voor permanente bewoning mochten worden gebruikt, maar ook dat gegeven blijkt door de gemeente Vlagtwedde teruggedraaid te zijn en zijn de huizen gedegradeerd tot vakantiewoningen, hetgeen de eigenaren uiteraard een ongekende financiële strop oplevert. Volstaan moeten we, gezien de lengte en veelheid van feiten met slechts enkele opmerkingen, die allemaal een compleet drama in zich meebrengen, zoals vonnissen afgegeven zonder handtekening van Rolvoorzitter noch griffier, voorbladen van vonnissen die niet aanwezig bleken enz. enz

 

Fons Fennis stelde: “Valsheid in geschrifte?” Jurist: A. van Rooij: “Zwak uitgedrukt!”

 

O.Z.B. bijvoorbeeld. Zo wordt bij iemand voor vier huizen O.Z.B. in rekening gebracht, terwijl de man in kwestie drie huizen in bezit heeft. De ING-bank blijkt ook niet vies van een beetje winst en zit er mee in, dankzij een investering van ruim 12 miljoen euro. Ja, ‘ermee in,’ want als aan alle wettelijke voorschriften en vereisten moet worden voldaan, dan zal er nog heel wat dienen te gebeuren.

 

In ieder geval is door Ing. A. van Rooij vooraankondiging gedaan bij het parket van de Officier van Justitie Mr J.R. Eland. Want één ding staat als een huis en dat niet op leemgrond. Deze zaak stinkt aan alle kanten. Voor een uitgebreide versie van allerlei interviews en achtergronden verwijs ik u graag naar het internet, waar u op de website van www.sdnl.nl direct op de voorpagina van deze site alle in en outs te weten kunt komen.

 

Dat deze zaak in ‘recreatieland’ niet op zichzelf staat is een statement. Vele honderden dergelijk soort zaken zijn al bekend en wat doet de regering in deze? Deels proberen zij toe te dekken en af te dekken wat maar mogelijk is om dat ze er zelf mee in zitten. Maar gelukkig zien we ook een toenemend aantal mensen in diezelfde regering die zich gaan realiseren dat er hoog en hoognodig dient te worden ingegrepen.

 

Het laatste woord over de problematieken van dit “Parc” zal nog zeker niet geschreven zijn, wel is het een feit dat er in recreatieland veel meer aan de hand is wat het daglicht maar moeilijk kan verdragen. De vraag is: “Als deze beerput opengaat” en dát gaat gebeuren, “WIE en wat komt er dan allemaal tevoorschijn?” Ik heb het vermoeden dat men daar nog weleens verbaasd van zal staan te kijken.

 

 

Silvia Videler.

 

5 december 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN